proteccio de dades

 

L'article 30.2 RGPD, estableix que l'encarregat del tractament (processor), portarà un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable del tractament (controller). El propi article disposa el contingut mínim del Registre d'Activitats del Tractament. En el cas del servei de prevenció de riscos laborals, comprèn les següents:

 

Identificació de tals figures en la Universitat d'Alacant: L'encarregat del tractament (processor) de les dades del fitxer del servei de prevenció és el Director d'aquest. El responsable del tractament (controller) del fitxer del servei de prevenció és la Gerència de la Universitat d'Alacant (gerencia@ua.es 965903462). Identitat de la delegada de protecció de dades de la Universitat d'Alacant (dpd@ua.es extensió 9149)

 

El Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant va ser autoritzat per a la realització de l'activitat sanitària de prevenció de riscos laborals en virtut de la resolució de 14/09/1999 del Director general de Salut Pública.

 

En el fitxer de dades de salut del servei de prevenció es realitza tractament de categories especials de dades: es tracten dades biomètriques (però no dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física) i dades de salut.

Aquestes dades són arreplegades en el context d'una obligació legal del responsable del tractament (Controller) prevista en l'Art. 9.2.b) i h) del RGPD. El tractament d'aquesta categoria especial de dades és realitzat per llicenciats en medicina,  professionals subjectes a l'obligació de secret professional.

Les dades de salut arreplegats han d'entendre's en el sentit ampli de la STJUE 06/11/2003 [Lindqvist], de manera que «comprèn la informació relativa a tots els aspectes, tant físics com psíquics de la salut d'una persona»(informe 30/2010 segon paràgraf pàgina 4). Amb aqueixes dades s'elabora el fitxer encriptat que, si mitjana consentiment del titular de les dades, es remet al correu que, expressament, ha facilitat.

 

Amb les dades de salut, agregats[1], obtinguts durant l'any natural es realitza la memòria del servei de prevenció de la Universitat d'Alacant, que - en la seua qualitat de servei de prevenció propi - es posa a la disposició de  les autoritats laborals i sanitàries competents i del comitè de seguretat i salut, tot això en compliment de l'obligació legal establida per l'Art. 15.5 RSP.

 

Enllaços relacionats:

 

Agència espanyola de protecció de dades

Supervisor europeu de protecció de dades

Comitè Europeu de protecció de dades

Grup de treball de l'art. 29 (fins a 25/05/2018)

 

 

[1] En les taules d'anàlisis dels resultats de les patologies observades les dades estan agregades. Els càlculs es realitzen sobre el TOTAL dels exàmens de vigilància de salut realitzats, sense delimitar els resultats ni per sexes ni per règim jurídic de servei dels treballadors de la institució.