pla-prevencio

Pla de prevenció de la Universitat d'Alacant

 

Un Pla de Prevenció de riscos laborals és un sistema per a la gestió de la prevenció de riscos laborals, que haurà d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa.

El Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant va ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant en la seua sessió de 29/06/2009 (BOUA del 3 de juliol de 2009)

El Pla no pot entendre's separat de la Política en matèria de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat d'Alacant, Aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant en la seua sessió de 29/06/2011 (BOUA de l'1 d'agost de 2011)

 

El Pla de prevenció estableix la política de prevenció de riscos laborals (article 2.1 del Reglament dels Serveis de Prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE del 31).

El Pla comença amb l'assumpció per part de la UA dels objectius i principis preventius establits en la LPRL (és a dir, de la política de prevenció) i es desenvolupa en les següents fases:

1) Anàlisi general de les característiques de la UA.

2) Disseny del sistema de prevenció.

3) Implantació del sistema i, en el seu cas.

4) Revisió i millora del sistema.

Quan un Pla de Prevenció finalitza satisfactòriament, el resultat ha de ser un sistema de prevenció constituït i funcionant.

S'entendrà que la prevenció està integrada:

- En un nivell jeràrquic/unitat organitzativa del sistema, si les seues funcions s'han fixat i s'exerceixen tenint en compte (a més de les consideracions productives) els objectius i principis preventius. Cadascun dels cinc nivells establits té les funcions i responsabilitats que s'indiquen en l'article 2.4 del Pla;

- En una activitat concreta, si el seu procediment d'execució s'ha fixat i s'aplica respectant els “requisits preventius” exigibles (i no sols els productius) i les persones que intervenen en la seua gestió/execució disposen de la formació i informació necessàries.

 

La necessitat d'integració de la prevenció en una unitat és molt variable depenent de la possible repercussió de les seues accions o omissions sobre la seguretat i salut dels treballadors.

El grau d'integració de la prevenció en una unitat organitzativa pot entendre's com el grau d'autonomia que té per a desenvolupar les seues funcions sense requerir la col·laboració del Servei de Prevenció.

Com a regla general de “mínims”, la integració de la prevenció en la unitat encarregada de gestionar una determinada activitat hauria d'incloure el control de la seua correcta execució i la comunicació al Servei de prevenció (directament o a través d'un superior jeràrquic) de qualsevol previsió, canvi o incident que haja de ser-li consultat o del qual haja d'estar informat. L'execució es considera “correcta” quan es compleix el procediment establit (en el qual s'ha integrat la prevenció) no sols quant a la forma en què es desenvolupa el treball sinó també, en el seu cas, quant als requisits que han de satisfer les condicions del treball i les del treballador.