Prevenció de Riscos Laborals COVID-19

En el present apartat COVID-19 de la web del Servei de Prevenció, s'arrepleguen els aspectes normatius, formatius i informatius d'aplicació a l'àmbit laboral en la UA.

 

Resolució Rectoral de 08/05/2020, la qual ha de ser entesa d'acord amb el contingut de la instrucció IPRL-26 ,  relativa a la reincorporació presencial progressiva després del confinament degut a la pandèmia per COVID-19.

Com a complement de la instrucció IPRL-26 s'han desenvolupat tant la guia d'adequació d'espais i instal·lacions, com els criteris preventius per a l'organització d'esdeveniments,els quals desenvolupen determinats aspectes tècnics d'aquesta.

D'acord amb la citada resolució Rectoral, publicada el 08/05/2020, vostè té l'obligació de conèixer i comprendre la informació i formació relativa als documents anteriors, per a això, amb caràcter previ a la seua reincorporació a treball presencial en la UA i - una vegada que considere que l'ha interioritzada prou - haurà de superar el següent test d'aprofitament.

A fi de complementar la informació indicada, haurà d'assistir, almenys, a una de les sessions formatives que s'arrepleguen en l'apartat de "Formació destinada a les persones treballadores de la UA" d'aquesta web.

- Protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020/2021, aprovat pel Consell de Direcció el divendres 4 de setembre de 2020.

- Protocol de lliurament d'EPIs en les consergeries.

- Recomanacions preventives -ABC- per a la realització d'exàmens presencials en la UA durant la pandèmia de COVID-19.

- Protocol d'ús dels aires condicionats en la UA

 

Durant els dies i horaris assenyalats a continuació, personal sanitari del Servei de Prevenció imparteix formació online (plataforma Meet) sobre les mesures de prevenció, principalment de caràcter individual, enfront de la malaltia COVID-19.

Dilluns de 9.30 a 10.30 hores i dijous de 16.00 a 17.00 hores. Meet (google)[https://meet.google.com/ngq-bify-vgv]

De manera prèvia a l'assistència a cada sessió, a fi de documentar la formació impartida, és necessari remetre les següents dades (nom, PAS/PDI, unitat) que caldrà remetre a la següent adreça de correu .

En aquest apartat s'arrepleguen els formularis d'emplenament obligatori pel personal treballador de la UA. Aquests formularis, podran ser un o més en funció de l'evolució de la pandèmia per la COVID-19.

1- Formulari de comunicació d'on s'ha estat : Formulari 3: ha d'emplenar-se després de cada jornada de treball, sempre que haja romàs en altres espais de treball diferents de l'habitual, durant intervals iguals o majors a 15 minuts.

Si vostè té algun problema per a accedir o emplenar el formulari:

a) si és un problema informàtic (navegadors, missatges d'error, antivirus, oblit de credencials d'accés, etc), emplene la corresponent sol·licitud al Servei d'Informàtica.

b) si no és un problema informàtic, envie'ns un correu.

 

2- Formulari de sol·licitud de protecció respiratòria diferent de la dotació bàsica lliurada per l'empresari a les persones treballadores.

a) Si la sol·licitud està basada en un estat de salut, haurà d'emplenar el següent formulari.

b) Si la sol·licitud està basada en l'activitat que desenvolupa en la UA, haurà de remetre al servei de prevenció per correu electrònic certificació emesa pel seu responsable jerarquico, on pose de manifest, quant al lloc de treball de la persona sol·licitant que : "desenvolupa les seues activitats (on la  protecció respiratòria no és obligatòria) en espais compartits simultàniament".

c) Quan es requerisca sol·licitar protecció respiratòria per a doctorands (sense relació jurídica de servei amb la Universitat d'Alacant), la persona responsable haurà de dirigir la petició per correu electrònic indicant el detall de la persones per a les quals sol·licita la protecció respiratòria (en el cas de FFP2 haurà de fer constar, a més, el text indicat en el punt b)) així com una declaració EXPRESSA del seu compromís - del sol·licitant i de la persones beneficiàries de la protecció respiratòria objectiu de la petició - de compliment estricte de la instrucció IPRL26 i normativa connexa per a prevenir el contagi del virus SARS-CoV2.

- Enllaços a app de la Generalitat Valenciana : coronavirus i GVA respon.

- UACLOUD movil.