Formularis

Atès el punt 6 de l'Annex de la instrucció IPRL-26, tot el personal que vaja a tenir presència en les instal·lacions universitàries a partir de l'Administrador de correu emès pel Vicerrectado de Campus i tecnologia de 3 de juliol de 2020, ha d'emplenar els següents formularis d'emplenament obligatori i previ a la presencialitat amb una antelació mínima de 48 hores, a fi de permetre el seu estudi pel Servei de Prevenció.

 

Es recorda que la presencialitat ha de coordinar-se amb el responsable de cada unitat mitjançant els mecanismes interns que en cada cas s'hagen establit.

Formulari 1: (formulari en desús segons Administrador de Correu del Vicerectorat de Campus i Tecnologia del 3 de juliol de 2020).

Formulari 2: ha d'emplenar-se de manera prèvia (48 h) al primer dia de presencialitat. Quan Vostè haja emplenat els seus factors de vulnerabilitat,  únicament ha d'emplenar els símptomes de sospita de patologia Covid-19, en el cas que existisquen. Si aquests símptomes de sospita aparegueren, ha d'emplenar novament aquest apartat del formulari.

Formulari 3: ha d'emplenar-se després de cada jornada de treball, sempre que haja romàs en altres espais de treball no contemplats en el formulari 1, durant intervals iguals o majors a 15 minuts.

 

Si vostè té algun problema per a accedir o emplenar el formulari:

a) si és un problema informàtic (navegadors, missatges d'error, antivirus, oblit de credencials d'accés, etc), emplene la corresponent sol·licitud al Servei d'Informàtica.

b) si no és un problema informàtic, envie'ns un correu.