Formació prestada pel Servei de Prevenció

La formació en matèria de prevenció de riscos laborals que s'imparteix des del Servei de Prevenció, es dirigeix fonamentalment als treballadors de la Universitat, amb la fi mínima de complir amb l'art.19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Aquestes activitats formatives es divideixen en cursos de caràcter general i específic. Els cursos de caràcter general tenen com a objectiu principal aportar al treballador coneixements preventius bàsics i generals sobre els riscos del seu lloc de treball.

Els cursos de caràcter específic cobreixen aspectes concrets d'un lloc de treball, aspectes referits a riscos específics que requereixen per les  seues característiques un tractament formatiu especial.