vigilància de la salut

Règim Jurídic

En què consisteix la vigilància de la salut

Recepció de resultats

 

Campanya de Vigilància de la Salut 2021

 

FASE 1 - GRUPS DE RISC

Aquesta fase de la campanya va dirigida exclusivament als treballadors que complisquen algun dels requisits que figuren en el programa de cita prèvia (utilitza/maneja habitualment productes químics o biològics, obesitat: índex massa corporal > 30, hipertensió, diabetis, o majors de 50 anys).

El personal que estiga dins d'aquest contingent podrà realitzar la reserva de cita per al reconeixement mèdic corresponent a l'any en curs, fins a la data límit que s'estableix per a cada període.

Finalitzat aquest termini, aquells que no hagen fet ús d'aquest privilegi passaran a la fase general.

La no veracitat de les dades comportarà l'anul·lació de la cita.

En cas de no complir cap dels requisits anteriors, haurà d'esperar a la següent fase general de la campanya de reconeixements mèdics que es comunicarà oportunament.

FASE 2 - CONTINGENT GENERAL - Les dates es comunicaran , oportunament,  a través de l'Administrador de Correu.

 

Règim Jurídic

En virtut de l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE del 10), la vigilància de la salut dels treballadors només podrà dur-se a terme quan el treballador/a preste el seu consentiment (excepte aquelles persones treballadores enquadrades en l'Annex I del RSP).

Requisits per a tenir dret a la vigilància de la salut: Tenir relació jurídica de servei (laboral o administrativa) amb la Universitat d'Alacant.

Així, en el moment de sol·licitar el reconeixement mèdic a través del Campus Virtual, se li demanarà que marque la seua acceptació o renúncia al reconeixement medicolaboral que li ofereix l'empresa.

Periodicitat : Cada any per a aquelles persones de grups de risc i Annex I. Cada dos anys, per a la resta de personal.

En què consisteix la vigilància de la salut (reconeixement mèdic)

La vigilància de la salut consisteix en una sèrie de preguntes sobre el seu estat de salut, una exploració física i les proves complementàries, que a criteri mèdic s'estimen necessàries i que poden variar en funció dels riscos laborals als quals estiga exposat.

Aquestes proves complementàries poden consistir en alguna o algunes de les següents: control de la visió (control visió), estudi auditiu (audiometria), estudi de la funcionalitat respiratòria (espirometría), electrocardiograma, analítica sanguínia i urinària i estudi radiològic si escau.

Es durà a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat del treballador/a i a la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut, no podent ser usats amb finalitats discriminatoris ni en perjudici del treballador/a.

El resultat del reconeixement serà tractat de forma estrictament confidencial i l'accés es limitarà al personal mèdic que duga a terme la Vigilància de la Salut i a les autoritats sanitàries, de conformitat amb l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i vetlant pel compliment de les previsions de la Llei orgànica de Protecció de Dades, sense que puga facilitar-se a l'empresari o a altres persones sense consentiment exprés del treballador/a.

No obstant l'anterior, l'empresari i les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció seran informats de les conclusions que es deriven dels reconeixements efectuats en termes d'aptitud del treballador/a per a l'acompliment del lloc de treball o de la necessitat d'introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguen desenvolupar correctament les seues funcions en matèria preventiva.

La vigilància de la salut està protocol·litzada en funció del lloc de treball que realitza el treballador, segons els perfils preventius definits per la Universitat d'Alacant.

Recepció de resultats de la vigilància de la salut a través del correu electrònic

El resultat del reconeixement mèdic podrà arreplegar-lo en aquest Servei de Prevenció en sobre tancat, confidencial, individual i al seu nom o bé se li remetrà per correu electrònic en arxiu PDF encriptat, prèvia autorització expressa per part seua, que haurà de signar i lliurar en el Servei de Prevenció. S'ha de tenir en compte que si no ha autoritzat expressament la remissió dels resultats per correu electrònic després del 25 de maig de 2018, no es podrà remetre els resultats per aquest mitjà. Per tant, si desitja la remissió haurà d'assegurar-se d'haver signat i lliurat l'autorització.

 (enllaços vàlids només per a descarregar des d'ordinadors connectats a la xarxa de la UA)

 

AVÍS PER A USUARIS DE SISTEMES OPERATIUS DIFERENTS DE WINDOWS

El programari d'encriptació/desencriptació OMZIFF únicament funciona en equips sota sistemes operatius Windows.

Per tant, els usuaris de tals sistemes operatius podran, bé desencriptar-lo en un equip amb SO Windows, bé arreplegar personalment en el Servei de Prevenció els resultats dels reconeixements.