Preguntes Freqüents

¿Què he de fer perquè em veja el metge?

¿El Servei de Prevenció emet parts de baixa?

¿On presente els parts de baixa?

¿Puc demanar analítiques?

¿Quins tràmits administratius ha de realitzar un alumne quan pateix un accident en el Campus?

segur escolar obligatori

assegurances escolars voluntaris

Definicions bàsiques de prevenció de rics laborals

¿Què és un risc laboral?

¿Què és un dany derivat del treball?

¿Què és prevenció?

¿Què és un Equip de Protecció Individual (EPI)?

¿Què és protecció?

¿Què és una normalització?

¿Què és un perill?

¿Què és un factor de risc?

¿Què és exposició?

Definició de Servei de Prevenció

Especialitats Preventives

¿Què és la Vigilància de la Salut?

Objectius de l'especialitat de Medicina en el Treball

Objectius de l'especialitat de Seguretat en el Treball

Objectius de l'especialitat d'Higiene Industrial en el Treball

Objectius de l'especialitat d'Ergonomia i Psicosociologia en el Treball

¿Qui són els representants dels treballadors en matèria Prevenció de Riscos Laborals?

¿Què és un Delegat de Prevenció?

¿Què és un Comitè de Seguretat i Salut?

Significat del Marcat CE de conformitat d'una màquina

Documentació que ha d'acompanyar a una Màquina Nova

¿Què és un extintor?

Classes d'extintors

Tipus de foc

Compatibilitat dels agents extintors amb el tipus de foc

Cadira d'un lloc de treball d'oficines

Distàncies acceptables treballador - monitor o pantalla de visualització de dades (PVD)

Reflexos en les pantalles de visualització de dades (PVD)

Temperatura adequada en un lloc de treball d'oficines

Símbols de Perill Químic

Informació que ha de trobar-se en l'etiquetatge d'un producte químic

¿Què és una fitxa de dades de seguretat?

Sòls, obertures i desnivells, i baranes