Planificació de la prevenció

Si els resultats de l'avaluació posaren de manifest situacions de risc, l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per a eliminar o reduir i controlar tals riscos.
Sistema de información - evaluación de la prevención
Figura 1. Sistema d'informació: Avaluació - Planificació Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per a dur-la a terme, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seua execució.

Herramientas del plan de prevención

Figura 2. Eines del Pla de Prevenció.