Pla de Prevenció

El Pla de Prevenció de riscos és un sistema per a la gestió de la prevenció de riscos laborals, que haurà d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa.

Aprovat per Consell de Govern de 29/06/2009 (BOUA del 3 de juliol de 2009)

Política en matèria de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat d'Alacant

Aprovat per Consell de Govern de 29/06/2011 (BOUA de l'1 d'agost de 2011)