Procediments

 

Codi

Procediment

Data d'aprovació

PPRL-01

Procediment de sol·licitud i tramitació d'informes en matèria d'avaluació i prevenció de riscos laborals.

09/07/2009

PC-02

Gestió de farmacioles

02/03/2010

PPRL-03

Aplicació de plaguicides en els edificis de la Universitat d'Alacant

14/12/2009

PPRL-04

Aplicació de plaguicides en ús fitosanitari i abonaments, zones enjardinades del Campus de la Universitat d'Alacant

14/12/2009

PC-05

Investigació d'accidents i incidents i malalties professionals

07/10/2011 

PC-06

Coordinació d'activitats empresarials

01/04/2010

PPRL-07

Procediment de prevenció de riscos laborals davant determinades situacions de risc psicosocial

26/07/2012

PC-09

Vigilància De la Salut, Planificació, Desenvolupament I Gestió

07/10/2010

PC-10

Implantació dels plans d'Autoprotecció

 07/10/2011

PPRL-12

Assistència d'urgència per accident o malaltia

09/07/2009

PC-15

Procediment de gestió d'Equips de Protecció Individual (EPI)

30/08/2013

PE-03 Formació i Informació en prevenció de riscos laborals 30/08/2013
PC16

Manteniment-i-neteja-de-bates-de-laboratori

F01-PC16 - Altes / Neteja roba de treball

F02-PC16 - Accions de manteniment / neteja roba de treball

F03-PC16 - Baixes / neteja roba de treball

F04-PC16 - Incidències / neteja roba de treball

Seguiment de traçabilitat

22/11/2017
PC17

Instal·lacions de botelles i botellots de gasos en els edificis de la Universitat d'Alacant

[F02-PC17]formulari introducció dades

[F03-PC17]formulari introducció dades

[F04-PC17]formulari introducció dades

15/02/2019