Instal·lacions dels edificis

El procés d'avaluació  de les instal·lacions dels edificis de la Universitat, és aquell destinat a la identificació de les instal·lacions generals de cada edifici (Instal·lació elèctrica, gasos, aire comprimit, etc.) i els seus riscos associats, perquè , de manera conjunta amb el Servei de Manteniment, es mantinguen aquestes instal·lacions en condicions de seguretat i salut adequades en compliment de la legislació en matèria específica.

- Identificació de riscos en els edificis de la UA.

 

En procés d'actualització de dades