Actuació en cas d'emergència

Les actuacions en cas d'emergència inclouen aquells procediments encaminats a controlar successos accidentals, bé per a evitar que es produïsquen, bé per a optimitzar els recursos disponibles a fi que els danys siguen mínims, i també per a aprofitar les experiències de les fallades i errors produïts, com a lliçons per a aprendre.

Aquestes actuacions que a continuació s'enumeren, són de caràcter general, ja que afecten la pràctica totalitat de treballadors del centre de treball i són d'obligat compliment en l'àmbit general de l'empresa.

 
 
 
Pla d'emergència. El pla d'emergència ha de tenir en compte la grandària, l'activitat i les característiques pròpies de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta. Normes d'actuació en cas d'emergència.

Primers auxilis.
S'han d'adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, atenent amb celeritat i garanties sanitàries els treballadors lesionats.
 
Manual d'autoprotecció dels edificis de la UA. [Originals]

Investigació d'accidents.
S'han d'investigar tots els accidents que hagen generat danys a la salut dels treballadors o quan apareguen indicis de mesures preventives insuficients; l'objectiu principal és esbrinar les causes que han generat l'accident i aplicar les mesures preventives/correctores pertinents.
 

Font: INSHT