Presentació

La Clínica Optomètrica de la Universitat d'Alacant és un Centre docent i assistencial dedicat al tractament dels problemes de visió. La Clínica presta serveis des de l'any 2001, i es troba situada en l'edifici d'Òptica de la Facultat de Ciències.

Retinógrafo 

Són funcions de la Clínica Optomètrica:

  • Prestar servei d'atenció visual als membres de la comunitat universitària.
  • Facilitar l'ensenyament clínic de l'Optometria amb pacients reals, als alumnes matriculats en els estudis d'Òptica i Optometria.
  • Sense menyscapte de les funcions anteriors, la Clínica Optomètrica podrà igualment prestar serveis d'atenció visual a sectors de població amb escassos recursos econòmics o a col·lectius específics, mitjançant convenis subscrits entre la Universitat d'Alacant i les institucions públiques corresponents.

 Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització, en el seu article 4, sobre la vigilància de la salut:

1. L'empresari garantirà el dret dels treballadors a una vigilància adequada de la seua salut, tenint en compte en particular els riscos per a la vista i els problemes físics i de càrrega mental, el possible efecte afegit o combinat d'aquests, i l'eventual patologia acompanyant. Tal vigilància serà realitzada per personal sanitari competent i segons determinen les autoritats sanitàries en les pautes i protocols que s'elaboren, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Aquesta vigilància haurà d'oferir-se als treballadors en les següents ocasions:

1. Abans de començar a treballar amb una pantalla de visualització.

2. Posteriorment, amb una periodicitat ajustada al nivell de risc segons el parer del metge responsable.

3. Quan apareguen trastorns que pogueren deure's a aquest tipus de treball